IAAS Polska

European Directors Meeting in Croatia

[ENG]

Very soon after Christmas, from 29th of December 2016 to 4th of January 2017,  members of IAAS, not only from Europe but also from other continents, met together in a beautiful capital city of Croatia – Zagreb. For European Directors Meeting came national directors and others involved members from IAAS Poland, IAAS Italy, IAAS Greece, IAAS Germany, IAAS Switzerland, IAAS Slovenia, IAAS Belgium, our host – IAAS Croatia and guest – IAAS Iowa (USA). The EDM is held annually in order to discuss current issues of IAAS. There is always a great opportunity to exchange knowledge and experience among other people with similar interests.

Those participants who came one day earlier spent a nice evening in a climatic salsa club – some of them were even dancing 😉

On the opening ceremony  after short speeches, we had a great opportunity to meet and talk with IAAS Alumni from Croatia too – people who joined IAAS as students and still have IAAS close to their heart.

During two parts of General assembly we were discussing current activities, projects and future plans for our organisation. The new Regional Directors and Regional ExCo’s Western, Central and North-Eastern Europe were elected.

Thanks to our invaluable ITC (IAAS Training Committee) we had six different soft skills trainings, each member could take part in two of them. Emotional intelligence, improvisation, leadership, strategic management – we know more about this topic now 😉 Some of the members even decided to become a trainer;)

Besides trainings, we had a few very interesting workshops like No food waste or Unity in IAAS Europe. For sure you will see some of our ideas in the future projects.

We believe that each member of IAAS should have the possibility to take part in IAAS event, so in order to make it possible, we got involved in  Development Fund. Each committee brought something for the auction so in the end  we could buy diverse things, like Belgium IAAS hoodie, home-made ajwar or american baseball. I got a fantastic warmy hat from Italy 😉

During the week, we had a lot of time for integration too. Ice skating or common preparing traditional Croatian sweetswere a great fun for us;)

Zagreb is a picturesque city. We were sightseeing during the day and the night. Everybody agreed that Christmas Market was amazing, it’s understandable why according to plebiscite it is number one in Europe.

Any IAAS event could not be held without Trade Fair. Nine countries prepared their traditional food and drinks. It was a very good and tasty background for New Years Eve which we celebrated together as FamilIAAS 😉 For me spending that day surrounded by my friends was the best option.

Last evening – last party – Pub crawl. I don’t have to say much-  it was teamwork  in really funny way.

Summarise: 7 days – 9 countries – around 50 IAAS’ers  together in one place. This was very intensive week full of exchanging our knowledge, experiences, ideas and motivation.

I wish all of you such a great memories 😉

Greetings,
Monika Wroniszewska
IAAS Poland


[PL]

Tuż po świętach Bożego Narodzenia, bo od 29 grudnia 2016 do 4 stycznia 2017, członkowie IAAS, nie tylko z Europy spotkali się w pięknej stolicy Chorwacji – Zagrzebiu. Na Europejskim Spotkaniu Dyrektorów byli obecni dyrektorzy narodowi jak i inni zaangażowani członkowie z IAAS Polska, IAAS Włochy, IAAS Grecja, IAAS Niemcy, IAAS Szwajcaria, IAAS Słowenia, IAAS Belgia, nasi gospodarze – IAAS Chorwacja i goście – IAAS Iaowa (USA). EDM jest organizowany corocznie w celu omówienia bieżących spraw IAAS dotyczących Europy. Jest  to okazja do wymiany wiedzy i umiejętności wśród osób o podobnych zainteresowaniach.

Ci uczestnicy, którzy przyjechali dzień wcześniej, spędzili przyjemny wieczór w klimatycznym klubie salsy, niektórzy nawet sobie potańczyli 😉

Na uroczystości otwarcia było kilka krótkich przemów. Potem mieliśmy również okazję spotkać się z alumnami – osobami, którzy należeli do IAAS’u w czasie studiów, a którym jest on wciąż bliski sercu.

Podczas dwóch części głównego zgromadzenia dyskutowaliśmy nad bieżącymi sprawami i projektami oraz przyszłymi planami naszej organizacji. Odbyły się również wybory nowych Dyrektorów Regionalnych oraz Regionalnych Koordynatorów Programu ExPro dla Europy Zachodniej, Centralnej i Północno-Wschodniej.

Dzięki naszemu nieocenionemu Komitetowi IAAS’owych Trenerów mieliśmy sześć różnych szkoleń z kompetencji miękkich, każdy uczestnik mógł wziąć udział w dwóch z nich. Dzięki nim wiemy więcej na temat m.in. inteligencji emocjonalnej, improwizacji, zarządzania grupą i projektami, bycia liderem. Niektórzy z członków zdecydowali nawet, że sami chcą zostać trenerami 😉

Oprócz treningów mieliśmy też kilka interesujących warsztatów, m.in. o nie marnowaniu żywności czy też o jedności w europejskim IAAS’ie. Niektóre z naszych pomysłów będziecie mogli zobaczyć w przyszłych projektach.

Uważamy, że każdy członek IAAS’u powinien mieć możliwość uczestnictwa w eventach, więc aby to było możliwe zaangażowaliśmy się w Fundusz Rozwoju. Każdy komitet przywiózł coś na licytację, tak więc na koniec można było kupić m.in. belgijską bluzę IAAS’ową, domowej roboty ajwar, czy amerykańską piłkę do bejsbolu. Ja wylicytowałam fantastyczną zimową czapkę z Włoch 😉

Podczas tego tygodnia mieliśmy również wiele czasu na integrację. Wspólna jazda na łyżwach czy też przygotowywanie tradycyjnych chorwackich słodkości  – to była niezła zabawa 😉

Zagrzeb jest malowniczym miastem. Zwiedzaliśmy go zarówno w dzień jak i w nocy. Wszyscy zgodzili się, że Jarmark Świąteczny był niesamowity, to zrozumiałe dlaczego kolejny raz w plebiscycie zajął pierwsze miejsce w Europie.

Żaden IAAS’owy event nie mógłby sie odbyć bez Trade Fair’u. Dzięwięć krajów przygotowało swoje tradycyjne jedzenie i napoje. To było dobry i smaczny wstęp do sylwestra, którego obchodziliśmy tego samego dnia razem w naszej IAAS’owej rodzinie. Dla mnie spędzenie tego dnia w otoczeniu przyjaciół było najlepszą możliwością 😉

Ostatni wieczór – ostatnia impreza – Pub crowl. Niewiele chyba muszę mówić – to była praca zespołowa w najlepszym wydaniu.

Podsumowując: 7 dni, 9 państw, około 50 IAAS’owiczów w jednym miejscu. To był intensywny tydzień pełen wymiany wiedzy, doświadczeń, pomysłów i motywacji.

Serdecznie życzę każdemu takiego świetnego wspomnienia 😉

Pozdrowienia,
Monika Wroniszewska
IAAS Polska

Odpowiedź do artykułu “European Directors Meeting in Croatia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *